browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

รู้จักเรา

History

จากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดกากของเสียจากกระบวนการผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมดูแลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง กากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคของโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ ก็จะย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดภาวะโรคร้อน (Global Warming)และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทย จากความมุ่งหวังของภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรม ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน บริษัท เค.พี.เอส. รีไซเคิ้ล  จำกัด ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบจากกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุนี้ บริษัท เค.พี.เอส. รีไซเคิ้ล จำกัด จึงได้จัดสร้างศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี เพื่อสนองตอบนโยบายการขจัดมลพิษจากของเสียอุตสาหกรรมของรัฐบาล บนพื้นที่ ต. บ่อวิน อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เนื้อที่กว่า 24 ไร่ โดยในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ประเภท/ชนิดของโรงงานลำดับที่ 105 จากกรมโรงงานอุตสาหกรม กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องคัดแยกวัสดุที่ใช้แล้ว อัดกระดาษ อัดโลหะและหลอมพลาสติก ทั้งหมดนี้ บริษัทได้รับการตรวจสอบการควบคุมและรับรองมาตรฐานการดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO14001:2004 จาก DASCERTIFICATION Ltd. (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ 21 ตุลาคม 2548

ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

ที่ตั้งโรงงาน 234/13 หมู่ 4 ต. บ่อวิน อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

เนื้อที่ 24 ไร่

เนื้อที่ใช้สอย 15,000  ตารางเมตร

บริษัท เค.พี.เอส. รีไซเคิ้ล จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการบำบัดและขนส่งกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร บริการการจัดการประมูลรับซื้อรับจ้างกำจัดขยะที่ไม่เป็นอันตรายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม กาก ของเสีย วัสดุเหลือใช้เพื่อการคัดแยกรีไซเคิล หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) อัดกระดาษ อัดโลหะ และหลอมพลาสติก ตามใบอนุญาตกระทรวงอุตสาหกรรม (สข. 6)             02-900/2548       ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-137-48 ขบ เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดด้วยวิธีการรีไซเคิล ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ให้สามารถนำกลับไปใช้ทดแทนของใหม่ คุ้มค่ากับภาระค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล คำนึงถึงความปลอดภัยในการขนย้ายให้โดยทางบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตามมาตรฐาน ISO14001

 

บริการรับบำบัดกากอุตสาหกรรม

บริษัท เค.พี.เอส. รีไซเคิ้ล จำกัด บริการจัดเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน โดยรถขนส่งที่ออกแบบพิเศษให้เหมาะสมกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแต่ละประเภทพร้อมทั้งภาชนะบรรจุที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้านเอกสารกำกับการขนส่งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ตลอดจนการดำเนินการด้านบรรจุภัณฑ์ แท็งก์ ฉลาก เครื่องหมาย UN และเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นอันตราย

 

img_1473re

การขนส่งกากอุตสาหกรรม

การขนส่งกากอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยสำคัญ บริษัท เค.พี.เอส. รีไซเคิ้ล จำกัด ให้บริการขนส่งกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้า  เพื่อส่งไปบำบัดและกำจัดยังศูนย์บำบัดที่ได้มาตรฐานตามความเหมาะสมของกากอุตสาหกรรมและตามความต้องการของลูกค้าบริษัทฯ มีการเลือกใช้ประเภทของรถขนส่งกากอุตสาหกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับกากอุตสาหกรรม ให้คำปรึกาสำหรับภาชนะบรรจุแต่ละประเภท เพื่อความปลอดภัยคุ้มค่ากับลูกค้าที่สุด