browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การขนส่ง

เค.พี.เอส. รีไซเคิ้ล  คำนึงถึงความสำคัญในการเคลื่อนย้ายขนส่งสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย (105) ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซม ดูแล และเพิ่มจำนวนรถบรรทุกให้ทันต่อความต้องการในการใช้งานของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง